oostende de haan blankenberge

Ontdek ons aangepast subsidiereglement

Om enkele onduidelijkheden uit ons projectsubsidiereglement uit de weg te ruimen, hebben wij een paar voorwaarden duidelijker en concreter geformuleerd.

De belangrijkste aanpassingen kan je hieronder rustig nalezen. Het volledige projectsubsidiereglement kan je hier downloaden.

Meer informatie over de projectsubsidies van Kusterfgoed vind je op onze website. Heb je vragen over het subsidiereglement of ben je van plan om een subsidieaanvraag in te dienen? Stuur ons een mailtje, wij helpen je graag verder!

Algemene bepalingen

  • De subsidies van Kusterfgoed zijn bedoeld om lokale erfgoedactoren aan te moedigen om projecten op te zetten die aansluiten bij de beleidsvisie en de doelstellingen van Kusterfgoed. Hierbij wordt vooral ingezet op : (1) het behoud- en beheer van materiële en immateriële collecties, zoals voorstudies, restauraties, conservatie en inventarisatie, (2) projecten waarbij er wordt samengewerkt over de gemeentegrenzen heen, en (3) ontsluitingsprojecten rond het thema van Erfgoeddag en projecten waarin immaterieel erfgoed centraal staat.
  • Projectsubsidies kunnen toegekend worden aan eenmalige erfgoedprojecten met een duidelijk begin- en eindpunt die binnen één jaar, dat begint te lopen na de goedkeuring van het project, gerealiseerd wordt. Behoud- en beheerprojecten kunnen nog steeds over meerdere jaren gepland worden maar moeten voltooid zijn voor 30 juni 2020.

Subsidiëring

  • De indiener brengt minstens 15% van het gevraagde subsidiebedrag zelf in.
  • Personeelskosten zijn alleen subsidiabel voor zover het gaat om personeel dat specifiek de opdracht krijgt om dit project uit te werken.

Aanvraagprocedure

  • De subsidieaanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend. Ten laatste op 31 maart voor projecten die ten vroegste beginnen op 1 mei en ten laatste op 30 september voor projecten die ten vroegste beginnen op 1 november. De subsidieaanvraag moet ingediend worden vóór aanvang van het project.
  • De aanvraag moet gebeuren met het standaard aanvraagformulier en de financiële tabel die door de projectvereniging Kusterfgoed is opgesteld. Voor meerjarige behoud- en beheerprojecten wordt een zo realistisch mogelijke schatting over de verschillende jaren verwacht. Aanpassingen kunnen telkens in het jaarverslag worden doorgevoerd onder voorwaarde dat de inhoud en de doelstellingen van het initiële project niet wijzigen.

Verbintenissen

  • Uiterlijk drie maanden na het beëindigen van het project wordt een inhoudelijk en financieel overzicht binnengebracht met bewijsstukken van de gemaakte onkosten. Bij meerjarige behoud- en beheerprojecten is dit een jaarlijks verslag met de stand van zaken en de mogelijkheid tot bijsturing van het budget. Uiterlijk drie maanden na de afronding van het project wordt een eindverslag ingediend. Het jaarverslag en de eindafrekening voor meerjarige projecten kunt u downloaden op de website van Kusterfgoed.

Overgangsmaatregel

  • De overgangsmaatregel die van toepassing was in 2016 is geschrapt.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram