oostende de haan blankenberge

Vacature: coördinator Kusterfgoed (AFGEROND)

Stippel je graag het beleid van een lokale erfgoedcel uit? Kan je als geen ander een klein team aansturen en ondersteunen? En heb je net als wij je hart verloren aan (het erfgoed van) de kust?
Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een coördinator die ons erfgoedteam komt versterken.

Situering

De gemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke hebben de krachten gebundeld en werken samen en overkoepelend een cultureel erfgoedbeleid uit. Hiertoe werd onder de noemer ‘Kusterfgoed’ een projectvereniging en een erfgoedcel opgericht. De projectvereniging sloot met de Vlaamse overheid een cultureel-erfgoedconvenant af waardoor de vereniging kan rekenen op voldoende middelen om de werking van de erfgoedcel te garanderen van 01/01/2015 tot 31/12/2020.

De erfgoedcel krijgt als opdracht mee het roerend en immaterieel erfgoed van de kustregio in het algemeen, en van de vier partnergemeenten in het bijzonder, in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.

De erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ is gehuisvest in Oostende. Het team bestaat op vandaag uit 1 coördinator, 2 deskundigen en 1 projectmedewerker. We zijn momenteel op zoek naar iemand om de functie van coördinator in te vullen.

 

Functiebeschrijving

De coördinator staat aan het hoofd van de erfgoedcel en geeft leiding aan de deskundigen en projectmedewerker. Hij/zij rapporteert aan het directiecomité, de Raad van Bestuur en de Stuurgroep.

Kerntaken

Algemene beleidsontwikkeling en netwerking

De coördinator zal de beleidsinhoudelijke missie/visie van de regio inzake erfgoed, zoals geconcretiseerd in het cultureel-erfgoedconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid, uitvoeren, bewaken en verder verfijnen.

 • regelmatig en gestructureerd overleg met betrokken gemeenten, beleidsverantwoordelijken en collega’s uit andere erfgoedcellen;
 • regelmatig overleg met de diverse professionele en niet-professionele erfgoedactoren uit de regio;
 • de opvolging van de evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de beleidsinhoudelijke visie te incorporeren;
 • het voorstellen doen voor de besteding van budgetten voor projecten, publiekswerking en marketing;
 • het formuleren van voorstellen betreffende de profilering van de regio als erfgoedregio rekening houdend met het algemeen cultuur- en toeristische beleid van de regio;
 • het opstellen van jaarverslagen, beleidsnota’s, evaluatieverslagen e.d. voor de stedelijke en andere overheden;
 • het opstellen van het beleidsplan voor de aanvraag van een erfgoedconvenant voor de komende beleidsperiode.
Inhoudelijke projectwerking

In nauw overleg met het directiecomité en de raad van bestuur van projectvereniging Kusterfgoed coördineert en optimaliseert de coördinator de culturele erfgoedwerking van de regio. Dit gebeurt aan de hand van diverse projecten op korte en lange termijn. De coördinator waakt over de publieksgerichtheid van de projecten en de afstemming ervan op het brede erfgoedbeleid. Dat houdt onder meer volgende takjen in:

 • het bepalen van een strategie bij de keuze van de diverse projecten op korte en lange termijn;
 • het bereiken van de juiste doelgroepen voor diverse projecten;
 • de ontwikkeling en coördinatie van voorbeeldprojecten voor de regio met de nodige zin voor creativiteit, originaliteit en experiment; hierbij gaat het zowel over projecten m.b.t. behoud en beheer als over projecten m.b.t. ontsluiting;
 • het betrekken van zoveel mogelijk partners bij de uitvoering van de projecten;
 • het opstarten van expertisekernen inzake publiekswerking; ontwikkelen, verspreiden en implementeren van methodieken en procedures.
Administratieve opvolging van projectvereniging Kusterfgoed

De coördinator ziet toe op de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen en op de administratieve aangelegenheden teneinde de erfgoedcel optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van haar werkzaamheden. Daarbij zal de coördinator steeds trachten de zakelijke en administratieve processen te stroomlijnen teneinde de beschikbare budgetten zo goed mogelijk te kunnen aanwenden. Voor de dagelijkse werking van de projectvereniging werkt de coördinator samen met de erfgoeddeskundige voor onder andere:

 • de administratieve opvolging van de werking van de erfgoedcel en de projectvereniging (incl. bijeenkomsten met Raad van Bestuur, stuurgroep, e.a.);
 • het toezicht houden op en waken over de besteding van de budgetten verkregen van de verschillende overheden en partners;
 • het voorbereiden van het jaarlijkse actieplan (incl. begroting) en de jaarlijkse activiteitenrapportage;
 • het volgen van de (financiële en personele) richtlijnen en zorgen voor een correcte toepassing van de procedures.

Profiel

Algemene vereisten
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen;
 • over burgerlijke en politieke rechten beschikken;
 • lichamelijk geschikt zijn;
 • slagen in de selectieproeven.
Ervaring
 • minimum 2 jaar professionele ervaring, relevant voor deze functie;
 • brede en aantoonbare interesse voor erfgoedsector;
 • ervaring met vrijwilligerswerking is aanbevolen.
Kennis
 • grondige kennis van de erfgoedsector;
 • kennis van het decretale kader waarbinnen de erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ zal opereren;
 • kennis van de werking van lokale besturen;
 • kennis van of voeling met de erfgoedregio;
 • kennis van de courante Office-programma’s en internettoepassingen, met bijzondere aandacht voor sociale media;
 • kennis van behoud en beheer van erfgoed en archiveren is een pluspunt.
Competenties

In je job als coördinator van de erfgoedcel is het belangrijk dat je onderstaande competenties optimaal ontwikkelt. Tijdens de uitvoering van je functie word je ook geëvalueerd op basis van dit profiel.

 • inzet;
 • klantgerichtheid;
 • loyauteit;
 • integriteit;
 • samenwerken;
 • netwerken;
 • leidinggeven;
 • zelfontwikkeling;
 • creativiteit;
 • plannen en organiseren;
 • probleemoplossend gedrag;
 • ondernemen;
 • schriftelijke communicatie;
 • mondeling communiceren;
 • zelfstandig werken;
 • kwaliteitsvol werken.

Bekijk in het volledige functieprofiel de competenties.

Specifieke vereisten

 • diplomavereisten: master;
 • rijbewijs: B;
 • bereid zijn tot avond- en weekendwerk;
 • het ter beschikking hebben van een wagen (voor frequent gebruik binnen dienstverband).

Een volledig functieprofiel vindt u hier.

 

Aanbod

 • U wordt tewerkgesteld door de projectvereniging in een voltijdse contractuele betrekking voor onbepaalde duur.
 • Verloning vergelijkbaar met gemeentelijk barema voor graad A (barema A1a-A2a-A3a).
 • Nuttige anciënniteit kan worden opgenomen in de verloning met een maximum van 10 jaar.
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en vorming.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€5 per werkdag) , vergoeding woon-werkverkeer (fietsvergoeding en/of openbaar vervoer) en hospitalisatieverzekering.
 • Datum van indiensttreding: vast te leggen in onderling overleg.
 • Plaats van tewerkstelling: Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende.

 

Selectieprocedure

 • eerste selectie op basis van cv én gemotiveerd schrijven;
 • schriftelijke proef via thuisopdracht en nadien (indien u doorgaat naar deze ronde) een mondelinge proef;
 • indien geslaagd voor de mondelinge proef volgt een assessmentproef.

Timing

 • Indienen gemotiveerde kandidatuur met CV en bewijsstukken tegen 22/10/2018
 • Aanvaarde kandidaten krijgen de thuisopdracht toegestuurd op 26/10/2018
 • De thuisopdracht wordt ingediend tegen ten laatste 5/11/2018
 • Geslaagde kandidaten voor het schriftelijk gedeelte worden vanaf 14/11/2018 uitgenodigd voor de mondelinge proef die zal plaatsvinden in de tweede helft van november. Concrete datum volgt.

Hoe solliciteren?

Indien u interesse hebt voor deze job, stuur dan digitaal uw gemotiveerde kandidatuur met CV, en de nodige bewijsstukken waarmee u aantoont dat u voldoet aan bovenstaande voorwaarden (o.a. motivering 2 jaar relevante ervaring in het brede culturele veld, kopie diplomavereisten, bewijs goed zedelijk gedrag, …), naar kristof.vanmierop@blankenberge.be en dit ten laatste op 22/10/2018 (ontvangstdatum e-mailbericht geldt als bewijs).

Bijkomende informatie over de erfgoedcel vindt u op: www.kusterfgoed.be.
Indien u vragen heeft over deze vacature: contacteer Kristof Van Mierop, kristof.vanmierop@blankenberge.be of 050/636 600.

Een volledig functieprofiel vindt u hier.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram