oostende de haan blankenberge

Vacature: Coördinator Kusterfgoed

Stippel je graag het beleid van een lokale erfgoedcel uit? Kan je als geen ander een klein team aansturen en ondersteunen? En heb je net als wij je hart verloren aan (het erfgoed van) de kust? Solliciteer dan voor coördinator bij Kusterfgoed.

Situering

De gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge hebben de krachten gebundeld en werken samen en overkoepelend een cultureel erfgoedbeleid uit. Hiertoe werd onder de noemer ‘Kusterfgoed’ een projectvereniging en een erfgoedcel opgericht.

De projectvereniging sloot met de Vlaamse overheid een cultureel erfgoedconvenant af waardoor de vereniging kan rekenen op voldoende middelen om de werking van de erfgoedcel te garanderen tot 31/12/2026.

De erfgoedcel krijgt als opdracht mee het roerend en immaterieel erfgoed van de kustregio in het algemeen, en van de vijf partnergemeenten in het bijzonder, in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.

De erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ is gehuisvest in Oostende. Het team bestaat vandaag uit 1 waarnemend coördinator, 1 deskundige en 1 projectmedewerker.  We willen de functie van coördinator bestendigen.

Functiebeschrijving

De coördinator staat aan het hoofd van de erfgoedcel en geeft leiding aan de medewerkers en vrijwilligers. Hij/zij rapporteert de Raad van Bestuur en de stuurgroep.

Kerntaken

Algemene beleidsontwikkeling en netwerking

De coördinator zal de beleidsinhoudelijke doelstellingen van de regio inzake erfgoed, zoals geconcretiseerd in het cultureel erfgoedconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid, uitvoeren, bewaken en verder verfijnen.

 • regelmatig en gestructureerd overleg met betrokken gemeenten, beleidsverantwoordelijken en collega’s uit andere erfgoedcellen
 • regelmatig overleg met de diverse professionele en niet-professionele erfgoedactoren uit de regio,
 • opvolging van de evoluties in het vakdomein teneinde hierop te anticiperen of teneinde ze eventueel tijdig in de beleidsinhoudelijke visie te incorporeren
 • voorstellen doen voor de besteding van budgetten voor projecten, publiekswerking en marketing
 • het formuleren van voorstellen betreffende de profilering van de regio als erfgoedregio rekening houdend met het algemeen cultuur- en toeristische beleid van de regio
 • opstellen van actieplannen en begrotingen, jaarverslagen, beleidsnota’s, evaluatieverslagen e.d. voor de gemeentelijke en andere overheden
 • coördinatie en opstellen van het beleidsplan voor de aanvraag van een erfgoedconvenant voor de volgende beleidsperiode.

Inhoudelijke projectwerking

In nauw overleg met de stuurgroep en de Raad van Bestuur van projectvereniging Kusterfgoed coördineert en optimaliseert de coördinator de culturele erfgoedwerking van de regio. Dit gebeurt aan de hand van diverse projecten op korte en lange termijn. De coördinator waakt over de publieksgerichtheid van de projecten en de afstemming ervan op het brede erfgoedbeleid.

 • bepalen van een strategie bij de keuze van de diverse projecten op korte en lange termijn
 • het bereiken van de juiste doelgroepen voor diverse projecten
 • ontwikkeling en coördinatie van voorbeeldprojecten voor de regio met de nodige zin voor creativiteit, originaliteit en experiment; hierbij gaat het zowel over projecten m.b.t. behoud en beheer als over projecten m.b.t. ontsluiting
 • het betrekken van zoveel mogelijk partners bij de uitvoering van de projecten
 • opstarten van expertisekernen inzake publiekswerking; ontwikkelen, verspreiden en implementeren van methodieken en procedures

Personeelsmanagement

Kusterfgoed is op het vlak van personeelsbeleid onafhankelijk en beschikt over een eigen rechtspositieregeling.  De coördinator volgt het personeelsbeleid en -wetgeving op, zorgt voor een correcte personeelsadministratie en voor een gezond werkklimaat.

Administratieve opvolging van projectvereniging Kusterfgoed

De coördinator ziet toe op de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen en van de administratieve aangelegenheden teneinde de erfgoedcel optimaal te ondersteunen bij het uitoefenen van haar werkzaamheden. Daarbij zal de coördinator steeds trachten de zakelijke en administratieve processen te stroomlijnen teneinde de beschikbare budgetten zo goed mogelijk te kunnen aanwenden.

Voor de dagelijkse werking van de projectvereniging werkt de coördinator samen met de erfgoeddeskundige voor onder andere:

 • de administratieve opvolging van de werking van de erfgoedcel en de projectvereniging (incl. bijeenkomsten met Raad van Bestuur, stuurgroep, e.a.)
 • het toezicht houden op en waken over de besteding van de budgetten verkregen van de verschillende overheden en partners
 • het voorbereiden van het jaarlijkse actieplan (incl. begroting) en de jaarlijkse activiteitenrapportage
 • het volgen van de (financiële en personele) richtlijnen en zorgen voor een correcte toepassing van de procedures

Profiel

Algemene vereisten

 • een uittreksel uit het strafregister – algemeen model voorleggen
 • over burgerlijke en politieke rechten beschikken
 • lichamelijk geschikt zijn
 • slagen in de selectieproeven

Ervaring

 • Minimum 5 jaar relevante professionele ervaring in een leidinggevende en of coördinerende functie
 • Brede en aantoonbare interesse voor erfgoedsector
 • Ervaring met vrijwilligerswerking is aanbevolen.

Kennis

 • Grondige kennis van de erfgoedsector
 • Kennis van het decretale kader waarbinnen de erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ zal opereren
 • Kennis van de werking van lokale besturen
 • Kennis van of voeling met de erfgoedregio
 • Kennis van de courante Office-programma’s en internettoepassingen, met bijzondere aandacht voor sociale media.

Competenties

In je job als coördinator van de erfgoedcel is het belangrijk dat je onderstaande competenties optimaal ontwikkelt. Tijdens de uitvoering van je functie word je ook geëvalueerd op basis van dit profiel.

 • inzet;
 • klantgerichtheid;
 • loyauteit;
 • integriteit;
 • samenwerken;
 • netwerken;
 • leidinggeven;
 • zelfontwikkeling;
 • creativiteit;
 • plannen en organiseren;
 • probleemoplossend gedrag;
 • ondernemen;
 • schriftelijke communicatie;
 • mondeling communiceren;
 • zelfstandig werken;
 • kwaliteitsvol werken.

Bekijk in het volledige functieprofiel de competenties.

Specifieke vereisten

 • Diploma: master
 • Rijbewijs: B
 • Bereid tot avond- en weekendwerk
 • Het ter beschikking hebben van een wagen (voor frequent gebruik binnen dienstverband).

Aanbod

 • U wordt tewerkgesteld door de projectvereniging in een voltijdse contractuele betrekking voor onbepaalde duur.
 • Verloning overheidsbarema graad A (barema A1a-A2a-A3a).
 • Nuttige anciënniteit uit de privésector kan worden opgenomen in de verloning met een maximum van 10 jaar.
 • Geldelijke anciënniteit van de overheid wordt volledig in rekening gebracht
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en vorming.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (8€ per werkdag) , vergoeding woon-werkverkeer (fietsvergoeding en/of openbaar vervoer), hospitalisatieverzekering en  2de pensioenpijler
 • Datum van indiensttreding: vast te leggen in onderling overleg
 • Plaats van tewerkstelling: Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende.

Selectieprocedure

 • Selectie op basis van CV én gemotiveerde brief.
 • Schriftelijke proef via thuisopdracht en nadien (indien u doorgaat naar deze ronde) een mondelinge proef.
 • indien geslaagd voor de mondelinge proef volgt een assessmentproef (voor de drie hoogst scorende kandidaten).

Timing

 • Indienen gemotiveerde kandidatuur met CV en bewijsstukken tegen 6 september 2021
 • Aanvaarde kandidaten krijgen de thuisopdracht toegestuurd op 14 september 2021
 • De thuisopdracht wordt ingediend tegen ten laatste 20 september 2021
 • Geslaagde kandidaten voor het schriftelijk gedeelte worden vanaf 27 september 2021 uitgenodigd voor de mondelinge proef die zal plaatsvinden in de week van 4 tot 8 oktober 2021. Het eventuele assessment wordt gepland in de week van 11 tot 14 oktober 2021.

Hoe solliciteren?

Indien u interesse hebt voor deze job, stuur dan digitaal uw gemotiveerde kandidatuur met CV, en de nodige bewijsstukken waarmee u aantoont dat u voldoet aan bovenstaande voorwaarden (o.a. motivering 5 jaar relevante leidinggevende en of coördinerende ervaring, kopie diplomavereisten, uittreksel uit het strafregister – algemeen model, kopie rijbewijs, …), naar stijn.vanloock@middelkerke.be en dit ten laatste op maandag 6 september 2021 (ontvangstdatum en uur e-mailbericht geldt als bewijs).

Bijkomende informatie over de erfgoedcel vindt u op: www.kusterfgoed.be. Indien u vragen heeft over deze vacature: contacteer Stijn Van Loock, stijn.vanloock@middelkerke.be of 0498 905 808.

Een volledig functieprofiel vindt u hier.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram